งานบริการรับจัดทำรายงาน CoP ฉบับย่อ (Mini-CoP)

บริการรับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติฉบับย่อ (Mini CoP)
รายงานประมวลหลักการปฏิบัติฉบับย่อ สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก 

แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)


 

บริการรับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติฉบับย่อ (Mini CoP) สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวล

เทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยประกอบด้วย

1. ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

2. ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก แบบติดตั้งบนพื้น (Solar On-Ground) ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ (kW)

ทั้งนี้ รายงาน Mini CoP ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

ส่วนที่ 2 สถานภาพการขอรับใบอนุญาตของโครงการ

ส่วนที่ 3 มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 มาตรการด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 มาตรการด้านการจัดการขยะและกากของเสีย

  •    แผนปฏิบัติการระยะก่อสร้างโครงการ
  •    แผนปฏิบัติการระยะดำเนินโครงการ
  •    แผนปฏิบัติการระยะรื้อถอน

ส่วนที่ 4 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

ส่วนที่ 5 การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย