ขอบเขตการให้บริการของ Wisdom Environment

 ที่ปรึกษา Carbon Footprint for Product: CFP

 ที่ปรึกษา Carbon Footprint for Organization: CFO

 ที่ปรึกษาโครงการ T-VER

 รับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

     งานจัดทำรายงาน CoP เพื่อประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 
     เสนอต่อ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในกรณีต่างๆ ดังนี้

           รายงาน CoP สำหรับกรณีโรงไฟฟ้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่

           รายงาน CoP สำหรับกรณีโรงไฟฟ้าที่จะขยายกำลังการผลิต

           รายงาน CoP สำหรับกรณีโรงไฟฟ้าขอเพิ่มประเภทเชื้อเพลิง

     แบ่งประเภทรายงาน CoP ตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้
          โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ, เชื้อเพลิงชีวมวล, ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น
           โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานลม

 รับจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report) ในช่วงระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะรื้อถอน ดังนี้

           โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ต้องจัดทำรายงาน CoP           
              Monitoring เพื่อนำส่ง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตลอดอายุโครงการ

           โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ต้องจัดทำรายงาน CoP  
              Monitoring เพื่อนำส่ง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี ตลอดอายุโครงการ

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 การขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) 

 รับจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment: ESA)

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 (88), (89)

 งานตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Measurement)

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

 การขออนุญาตขนานไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)