ขอบเขตการให้บริการของ Wisdom Environment

 รับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

งานจัดทำรายงาน CoP (CoP ก๊าซชีวภาพ, CoP แสงอาทิตย์, CoP ชีวมวล, CoP โรงไฟฟ้าขยะ) เพื่อประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ในกรณีต่างๆ ดังนี้

           รายงาน CoP กรณีโรงไฟฟ้าใหม่

           รายงาน CoP กรณีต่ออายุใบอนุญาต

 รับจัดทำรายงาน CoP ฉบับย่อ (Mini-CoP)

 รับจัดทำรายงาน CoP ระยะดำเนินการ (CoP Monitoring Report)

           รายงาน CoP กรณีที่ต้องจัดส่งรายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ ระยะดำเนินงาน ทุกๆ 6 เดือน (CoP Monitoring Report)

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 การขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) 

 รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment: ESA)

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 (88), (89)

 งานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง ปลายปล่อง)

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

 การขออนุญาตขนานไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 ที่ปรึกษา Carbon Footprint for Product

 ที่ปรึกษา Carbon Footprint for Organization

 ที่ปรึกษาโครงการ T-VER