ที่ปรึกษา Carbon Footprint for Organization

ที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

ที่มา: https://www.savemoneycutcarbon.com/learn-save/what-is-the-difference-between-scope-1-2-and-3-emissions/

References: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.