เกี่ยวกับเรา


 รับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

งานจัดทำรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ในกรณีต่างๆ ดังนี้

           รายงาน CoP กรณีโรงไฟฟ้าใหม่

           รายงาน CoP กรณีต่ออายุใบอนุญาต

 รับจัดทำรายงาน CoP ฉบับย่อ (Mini-CoP)

 รับจัดทำรายงาน CoP ระยะดำเนินการ (CoP Monitoring Report)

           รายงาน CoP กรณีที่ต้องจัดส่งรายงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ ระยะดำเนินงาน ทุกๆ 6 เดือน (CoP Monitoring Report)

  การขอใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Safety Assessment: ESA)

 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.4 (88), (89)

 งานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง ปลายปล่อง)

 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

 การขออนุญาตขนานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, BOI)