งานจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

รับจัดทำรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP

รับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP ก๊าซชีวภาพ, CoP ชีวมวล, CoP Solar, CoP โรงไฟฟ้าขยะ) เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1) โรงไฟฟ้าใหม่
2) โรงไฟฟ้าที่ครบกำหนดต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
3) โรงไฟฟ้าที่ต้องมีการขยายกำลังการผลิต

โดยรายงาน CoP ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค เกี่ยวกับมาตรการทั่วไป การปฏิบัติตามมาตรการทั้งในระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ รวมทั้งในขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร
นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้


 

รายละเอียดการจัดทำรายงาน CoP

 ส่วนที่ 1 มาตรการทั่วไป

 ส่วนที่ 2 มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง

 ส่วนที่ 3 มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ

  1. ด้านคุณภาพอากาศ
  2. ด้านคุณภาพน้ำ
  3. ด้านเสียง
  4. ด้านคมนาคมขนส่ง
  5. ด้านจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
  6. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
  7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
  8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ส่วนที่ 4 มาตรการระยะดำเนินโครงการ

  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ามี)
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • ด้านคุณภาพอากาศ
  • ด้านคุณภาพน้ำ
  • ด้านเสียง
  • ด้านคมนาคมขนส่ง
  • ด้านทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ
  • การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
  • ด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ามี)
  • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
  • ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
  • ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 6 มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด

  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการกากมูลฝอยและกากของเสีย
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
  • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์
  • มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
  • มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประชาสัมพันธ์