งานจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

งานจัดทำรายงาน CoP เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เสนอต่อ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังนี้
1) โรงไฟฟ้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่
2) โรงไฟฟ้าที่จะขยายกำลังการผลิต
3) โรงไฟฟ้าขอเพิ่มประเภทเชื้อเพลิง

แบ่งประเภทรายงาน CoP ตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้
 โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ, เชื้อเพลิงชีวมวล, ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น
 โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานลม


 

รายละเอียดการจัดทำรายงาน CoP 

โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง

 ส่วนที่ 1 มาตรการทั่วไป

 ส่วนที่ 2 มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง

    2.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

    2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการออกแบบแผนผังโครงการ (Plant Layout)

    2.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

        2.3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเชื้อเพลิงและระบบความปลอดภัย

        2.3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

        2.3.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

        2.3.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ำใช้

        2.3.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ำทิ้งและการระบายน้ำ

        2.3.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

 ส่วนที่ 3 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ

      3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

        3.1.1 ด้านคุณภาพอากาศ

        3.1.2 ด้านเสียง

        3.1.3 ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน

        3.1.4 ด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน

    3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านวิธีการตรวจวัด

 ส่วนที่ 4 มาตรการระยะก่อสร้าง

    4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ และการป้องกัน

    4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ส่วนที่ 5 มาตรการระยะดำเนินการ

    5.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    5.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    5.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    5.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    5.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    5.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    5.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    5.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 6 มาตรการระยะรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด

    6.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    6.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    6.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    6.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    6.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    6.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    6.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    6.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่


 

โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง

 ส่วนที่ 1 มาตรการทั่วไป

 ส่วนที่ 2 มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง

    2.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

    2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการออกแบบแผนผังโครงการ (Plant Layout)

    2.3 เกณฑ์การออกแบบระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย

    2.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

        2.4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

        2.4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ำใช้

        2.4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านน้ำทิ้งและการระบายน้ำ

        2.4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

 ส่วนที่ 3 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ
      3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

        3.1.1 ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน

        3.1.2 ด้านเสียง

        3.1.3 ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทะลายของดิน

        3.1.4 ด้านนิเวศวิทยา

        3.1.5 ด้านทัศนียภาพ แสง และเงา

    3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านวิธีการตรวจวัด
 ส่วนที่ 4 มาตรการระยะก่อสร้าง

    4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ การระบายน้ำ และการป้องกัน

    4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ส่วนที่ 5 มาตรการระยะดำเนินการ

    5.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    5.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง และความสั่นสะเทือน

    5.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    5.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    5.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    5.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเงากระพริบ

    5.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 6 มาตรการระยะรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด

    6.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    6.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    6.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    6.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    6.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    6.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    6.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    6.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่