งานจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP)

รับจัดทำรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ Code of Practice: CoP

รับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP ก๊าซชีวภาพ, CoP ชีวมวล, CoP Solar, CoP โรงไฟฟ้าขยะ) เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1) โรงไฟฟ้าใหม่
2) โรงไฟฟ้าที่ครบกำหนดต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
3) โรงไฟฟ้าที่ต้องมีการขยายกำลังการผลิต

โดยรายงาน CoP ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค เกี่ยวกับมาตรการทั่วไป การปฏิบัติตามมาตรการทั้งในระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ รวมทั้งในขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร
นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้


 

รายละเอียดการจัดทำรายงาน CoP

 ส่วนที่ 1 มาตรการทั่วไป

 ส่วนที่ 2 มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง

 ส่วนที่ 3 มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ

 1. ด้านคุณภาพอากาศ
 2. ด้านคุณภาพน้ำ
 3. ด้านเสียง
 4. ด้านคมนาคมขนส่ง
 5. ด้านจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
 6. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
 7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
 8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ส่วนที่ 4 มาตรการระยะดำเนินโครงการ

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ามี)
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • ด้านคุณภาพอากาศ
 • ด้านคุณภาพน้ำ
 • ด้านเสียง
 • ด้านคมนาคมขนส่ง
 • ด้านทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ
 • การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย
 • ด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ามี)
 • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
 • ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
 • ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 6 มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการกากมูลฝอยและกากของเสีย
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
 • มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์
 • มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ
 • มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประชาสัมพันธ์