งานจัดทำรายงาน ESA (Environmental Safety Assessment)

รับจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
Environmental Safety Assessment: ESA เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต ร.ง.4 ลำดับที่ 88 (ผลิตไฟฟ้า)

งานจัดทำรายงาน ESA : ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งมีหัวข้อที่ทำการศึกษาของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้


 

รายละเอียดการจัดทำรายงาน ESA

 ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้แก่ ที่ตั้งแผนที่ ผังโครงการ ขั้นตอน กระบวนการผลิตระบบน้ำใช้และการระบายน้ำ วัตถุดิบและสารเคมี การใช้เชื้อเพลิง ระบบพลังงาน

 ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ได้แก่ คุณภาพน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำทะเล การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระดับความรุนแรงของการประกอบกิจการโรงงาน

 มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ผู้ว่าจ้างจะต้องสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน CoP และ ESA หรือรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ตามที่ที่ปรึกษาร้องขอ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานให้สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดของ กกพ. และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม


 

รายละเอียดการจัดทำรายงาน Risk Assessment

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต ร.ง.4 ลำดับที่ 89 (โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ)