การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 ลำดับที่ 88 และ 89

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

ร.ง.4 ลำดับที่ 88 (ผลิตไฟฟ้า) และ ร.ง.4 ลำดับที่ 89 (โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ)

(คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กรมโรงงานอุตสาหกรรม)


 

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน : ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน พร้อมตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโรงงาน

 แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานส่วนบุคคลถูกต้องตามมาตราส่วน

 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อมด้วยรายละเอียด

 แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน

 แบบแปลนแผนผังและคำอธิบายโดยละเอียดแสดงวิธีกาป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายอันตรายการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจาการประกอบกิจการโรงงาน

 รายการบัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามลำดับขั้นตอนการผลิต

 ข้อมูลปริมาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและดำเนินกิจการ

 ข้อมูลการผลิต ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์

 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 ติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานออกใบอนุญาต

หมายเหตุ: ขอบเขตงานในส่วนนี้ไม่รวมการรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด