การขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า

(คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)


 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า: ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

 ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

 ข้อมูลการประกอบกิจการ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น มูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ

 ข้อมูลโครงการกิจการไฟฟ้า ได้แก่ ที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ข้อมูลการก่อสร้าง

 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ วัตถุประสงค์และแผนการผลิต รายละเอียดกระบวนการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดเครื่องจักร การจัดการเชื้อเพลิง ปริมาณการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า การเชื่อมต่อไฟฟ้า

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายงาน/แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EIA, ESA, CoP และอื่นๆ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า: ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

 ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

 ข้อมูลการประกอบกิจการ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น มูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ

 ข้อมูลโครงการกิจการไฟฟ้า ได้แก่ ที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ข้อมูลการก่อสร้าง

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายงาน/แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EIA, ESA, CoP และอื่นๆ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ ปริมาณหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าต่อปี ข้อมูลประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราค่าบริการไฟฟ้า ต้นทุนการดำเนินการ


 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า: ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต อันประกอบด้วย

 ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

 ข้อมูลการประกอบกิจการ ได้แก่ โครงสร้างการถือหุ้น มูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ

 ข้อมูลโครงการกิจการไฟฟ้า ได้แก่ ที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ข้อมูลการก่อสร้าง

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายงาน/แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (EIA, ESA, CoP และอื่นๆ) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ได้แก่ รายละเอียดระบบจำหน่ายและการให้บริการ