การขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)

การขอใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)


 

งานจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม: ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้


 

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต พค.2