การขออนุญาตขนานไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)


 

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

เอกสารประกอบการขอเชื่อมต่อฯ มีดังนี้


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

หมายเหตุ

  • กรณีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ใช่ของผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องดำเนินการจัดทาสัญญาร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อชำระค่าดำเนินการในการสำรองความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า
  • กฟภ. ขอสงวนสิทธิในการปรับระยะเวลาในการดำเนินงานตามความเหมาะสม