งานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (อากาศ, เสียง, น้ำ, ปลายปล่อง)

งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 ครั้ง):

ประกอบด้วยการตรวจวัดเพื่อประเมินผลกระทบทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง ซึ่งที่ปรึกษาจะดำเนินการตรวจวัดตัวแปลต่างๆ ดังนี้


 

 ด้านคุณภาพอากาศ

1) การตรวจวัดอากาศในบรรยากาศแวดล้อมสถานประกอบการ โดยทีมตรวจวัดจะดำเนินกำหนดจุดตรวจวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจำนวน 2 สถานี และทำการตรวจวัดเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่

  • ฝุ่นละอองรวม (TSP)
  • PM10
  • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
  • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)
  • ความเร็วลมและทิศทางลม

2) การตรวจวัดอากาศจากปล่องจำนวน 1 จุด โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ได้แก่

  • ฝุ่นละอองรวม (TSP)
  • CO
  • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
  • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)

 ด้านคุณภาพน้ำ

1) การตรวจวัดแหล่งน้ำผิวดินจำนวน 1 สถานี ตามค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ สี, อุณหภูมิ, pH, DO, BOD, COD, Total Coliform bacteria, แอมโมเนีย, TDS

2) การตรวจวัดน้ำทิ้งจำนวน 2 สถานี (ก่อนเข้าระบบก๊าซชีวภาพ และ ออกจากระบบก๊าซชีวภาพ) ตามค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ สี, อุณหภูมิ, pH, DO, BOD, COD, Total Coliform bacteria, แอมโมเนีย, TDS

 ด้านเสียง

ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดด้านเสียง Leq 24 Hr/Ldn/Lmax/L90 โดยกำหนดจุดตรวจวัดจำนวน 2 สถานี และดำเนินการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด