การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน

การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ทีมที่ปรึกษาจะดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ระบบก๊าซชีวภาพที่โรงงานใช้งาน ระบบผลิตไฟฟ้า รวมถึงข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจะดำเนินการรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆ ไว้เพื่อใช้จัดทำรายงานเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข


 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดทำจดหมาย/หนังสือ เพื่อติดประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

 จัดทำข้อมูลโครงการเพื่อเป็นข้อมูลไว้ติดประกาศประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 แห่ง (พื้นที่ตั้งโครงการ, สำนักงาน กกพ.ประจำเขตในพื้นที่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ตั้งโครงการ, ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่โครงการ และในพื้นที่รัศมี, ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั่้งโครงการและพื้นที่รัศมี, ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศาลาประชาคม)

 มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบก๊าซชีวภาพและเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า พร้อมทีมงานลงพื้นที่ในวันจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 จัดทำเอกสารและแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

 จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 จัดทำสรุปผลความคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 จัดทำสรุปผลความคิดเห็นที่ได้จากการติดประกาศประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 แห่ง

หมายเหตุ:
– ราคานี้ไม่รวมดำเนินการติดประกาศประชาสัมพันธ์ตามช่องทางข้อกำหนดของ กกพ.
– ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และโรงงานต้องเป็นผู้ประสานงานกับชุมชนในการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการจัดประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น