ระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยเอกสารระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

1.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม

 


 

ระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง