งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report)

CoP Monitoring Report

งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP Monitoring Report) ในช่วงระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ และระยะรื้อถอน ดังนี้

 โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ต้องจัดทำรายงาน CoP Monitoring เพื่อนำส่ง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตลอดอายุโครงการ

 โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ต้องจัดทำรายงาน CoP Monitoring เพื่อนำส่ง สำนักงาน กกพ. ประจำเขต ทุกรอบระยะเวลา 1 ปี ตลอดอายุโครงการ


 

โรงไฟฟ้าประเภทเผาไหม้เชื้อเพลิง

 ส่วนที่ 1 บทนำ

 ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

 ส่วนที่ 3 มาตรการระยะดำเนินการ

    3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    3.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    3.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    3.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    3.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    3.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    3.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 4 มาตรการระยะรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด

    4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    4.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่


 

โรงไฟฟ้าประเภทไม่เผาไหม้เชื้อเพลิง

 ส่วนที่ 1 บทนำ
 ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
 ส่วนที่ 3 มาตรการระยะดำเนินการ

    3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    3.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง และความสั่นสะเทือน

    3.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    3.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    3.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    3.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเงากระพริบ

    3.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

 ส่วนที่ 4 มาตรการระยะรื้อถอนบางส่วน หรือทั้งหมด

    4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ

    4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง

    4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ำ

    4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง

    4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

    4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ

    4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

    4.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่