งานจัดทำรายงาน CoP ระยะดำเนินการ (CoP Monitoring Report)

CoP Monitoring Report


 

บริการรับจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (รายงาน CoP) สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และต้องจัดส่งรายงานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ (CoP Monitoring Report) ทุก 6 เดือน โดยรายงาน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

ส่วนที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพอากาศ

 ด้านคุณภาพน้ำ

 ด้านเสียง

 ด้านคมนาคมขนส่ง

 ด้านทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำ

 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

 ด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (ถ้ามี)

 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ

 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ

ส่วนที่ 4 มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการกากมูลฝอยและกากของเสีย

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการประชาสัมพันธ์